ADR

Transport av farlig gods styrs av ett internationellt regelverk som förkortas ADR.

Vilken typ av utbildning du behöver beror på arbetsuppgiften:

  • allmän utbildning
  • funktionsspecifik utbildning
  • säkerhetsutbildning

Du måste ha relevant utbildning för att kunna vara säker på följande:

Truckförarens rättigheter:

  • Alla som är inblandade i en transport av farligt gods ska ha ADR-utbildning.
  • Du ska inte hantera farligt gods som du inte har rätt utbildning för. Du har också rätt att kräva att se chaufförens transportkort innan du lossar lasten.

Truckförarens skyldigheter

  • Vad består godset av och på vilket sätt är det farligt?
  • Hur ska detta gods hållas åtskilt från annat gods?
  • Vad ska du göra om en olycka inträffar?
  • Hur ska eventuellt spill samlas upp?

Dokument

Avsändaren av farligt gods ska alltid utställa skriftliga instruktioner (tidigare transportkort).

De skriftliga instruktionerna ska följa med transporten och överlämnas till den som tar emot godset.

Dessutom ska det följa med en fraktsedel (godsdeklaration).

På fraktsedeln anges graden av risk:
1 = mycket farligt
2 = farligt
3 = mindre farligt