Arbetskorgen

  • Personliftens arbetskorg är byggd för att vara en trygg arbetsplattform för temporära arbeten på högre höjd
  • Personliften är gjord för att lyfta personer till en position där det går att utföra arbetet från arbetsplattformen och sedan återgå till startnivå. Den är inte gjord för att flytta personer från en nivå till en annan, eller för att personer ska lämna arbetskorgen när den är upplyft.
Arbetskorgen
  • Vid oavsiktligt driftstopp ska inte arbetstagaren utsättas för fara och ska kunna lämna arbetsplattformen.
  • Personliftens arbetskorg ska ha halksäkert golv. Räckverket ska vara minst 1,1 meter högt. Det ska finnas en fotlist på minst 0,15 meter och ett mellanräckverk som inte är mer än 0,55 meter från verkets övre räckverk eller fotlist. Vid ingångspartier till arbetskorgen kan fotlisten minskas till 0,1 meter. Dörren ska inte öppnas utåt och ska automatisk återgå i stängt läge. Öppning utåt ska inte vara möjlig. Korgen ska vara byggd så att den inte kommer i oavsiktlig rörelse, fritt fall eller välter vid brott. Korgen ska vara utförd i icke brännbart material
Förankringspunkt
  • Om korgen är försedd med fäste för fallsäkring, är detta normalt dimensionerat för fallhindrande utrustning (inte för att ta upp de krafter som uppstår vid fall).