Hydraulsystemet

  • Hydraulik är överföring av energi med hjälp av vätska. Ordet hydro betyder «vätska, något flytande».
  • Den största fördelen med hydraulik är att stora krafter kan överföras med relativt små komponenter som tål påfrestande förhållanden.
  • Ett hydraulsystem består av många olika delar såsom tank, filter, pumpar, rör, slangar, ventiler, cylindrar, motorer och inte minst hydraulolja.

Tanken är en behållare för hydraulolja med utlopp
till pump och intag för returolja. Ofta finns ett
filter mellan tank och pump.

Ett filter är en komponent som används för att
avskilja föroreningar från hydrauloljan, så att man
erhåller optimala förhållanden i hydraulsystemet.

Hydraultank

Pumpen är «hjärtat» i ett hydraulsystem och tillför energi i form av vätskeström som ger vätsketryck. En pump och en motor har i princip likartad konstruktion. En pump skapar tryck av moment, medan en motor skapar moment av tryck.

Kugghjulspumpen används ofta i hydrauliska system. Den har ett eller flera kugghjul som transporterar hydrauloljan. Oljan fångas in i utrymmet mellan kuggarna i kugghjulen och pressas ut av pumpen.

Hydraulpump
Hydraulslangar

Ett hydraulrör ska transportera hydraulolja mellan olika komponenter i ett hydraulsystem. Rör används där det inte förekommer vibrationer eller rörelser mellan komponenter. Rören måste tåla högt tryck.

En hydraulslang ska transportera hydraulolja mellan olika komponenter i ett hydraulsystem. Slangar används i hydraulsystem där det förekommer vibrationer eller rörelser mellan komponenter. Normalt görs slangar av syntetiskt gummi. Slangar ska anses vara förbrukningsdelar som kräver regelbundna byten.

Det finns flera typer av ventiler, vilka används för
att styra ett hydraulsystem:

  • Riktningsventil – används för att styra var hydrauloljan strömmar.
  • Volymströmsventil – reglerar hur mycket hydraulolja som kan passera genom ett hydraulsystem.
  • Tryckreglerventil – öppnar för genomströmning vid ett bestämt tryck. Sådana ventiler används ofta som övertrycksventiler, för att hindra övertryck.
  • Slangbrottsventil – gör så att hydrauloljan vid slangbrott inte okontrollerat strömmar ut.
Ventilblock
Cylinder
Hydraulmotor

En cylinders huvudfunktion är att utöva kraft. En cylinder består av en kolv med kolvstång. Cylindern får sin kraft när hydraulolja under tryck styrs in och skjuter kolven in eller ut ur cylindern.

En cylinder kan vara enkelverkande (tryckande) eller dubbelverkande (tryckande och dragande).

En hydraulmotor får sin kraft av hydraulolja. De allra flesta motortyper har i princip samma konstruktion som en pump. En motor skapar moment av tryck, medan en pump skapar tryck av moment. Det finns olika typer som fungerar enligt olika principer.

Vissa motorer kan också används som pumpar.

Hydraulolja saknar elasticitet. Detta gör att den kan användas i hydrauliska system, där den överför krafter, smörjer, kyler, rengör, hindrar korrosion och transporterar bort föroreningar.

Det är viktigt att man använder en oljekvalitet som följer tillverkarens specifikationer.