Nödstopp

Maskinerna ska vara försedda med en eller flera nödstoppsanordningar, så att det går att avvärja farliga situationer eller begränsa följderna av redan inträffade farliga situationer.

Nödstoppsanordningen ska

  • vara lätt igenkännlig, ha väl synliga och lätt tillgängliga manöverdon;
  • hejda den farliga processen så snabbt som möjligt utan att det leder till annan risk;
  • vid behov utlösa eller göra det möjligt att utlösa vissa rörelser som ger skydd.

När nödstoppsanordningen aktiveras ska stoppfunktionen bibehållas genom att anordningen förblir i spärrat läge tills den frikopplas. Det ska inte vara möjligt att spärra nödstoppsanordningen utan att stoppfunktionen utlöses.

Anordningen ska bara kunna frikopplas genom en avsiktlig handling. Frikoppling av nödstoppfunktionen ska inte leda till att maskinen börjar gå igen utan bara göra det möjligt att starta maskinen på nytt.