Arbetsmiljölagen

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (kap 3, Allmänna skyldigheter) ger alla ett ansvar för säkerheten när det gäller arbete med ställningar på samma sätt som allt annat arbete på en arbetsplats.

Arbetsgivaren ansvarar för att:

  • Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall
  • Systematiskt planera, leda och kontrollera arbetet på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö
  • Förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs

Arbetstagaren ska på sin sida medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

AFS 1981:14
Skydd mot skada genom fall

Föreskrifterna i AFS 1981:14 behandlar hur fall på arbetsplatsen kan förebyggas och olyckor undvikas.

Upp mot 30 procent av alla arbetsolycksfall har historiskt varit fallolyckor. Det är därför avgörande att förebyggande åtgärder inriktas på att förhindra fall. Mer om detta i kapitel 6.

AFS 1990:3
Byggnads- och anläggningsarbete

Här behandlas grundläggande regler för byggnads- och anläggningsarbete, bland annat krav på hur man skyddar sig mot fall och sanktionsavgifter om det ej följs.

AFS 2013:4 – Ställningar

Fullständigt namn:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna – AFS 2013:4

Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid arbete med ställningar och väderskydd.

Föreskriften reglerar arbete med uppförande av ställningar och väderskydd, arbete på ställningar och under väderskydd, samt vilka produktkrav som gäller för ställningar och väderskydd och hur de ska vara utformade.

Till en typkontrollerad produkt ska det finnas instruktioner på svenska för uppförande, användning, nedmontering och skötsel. De ska även visa hur uppförande, användning, nedmontering och skötsel ska utföras. När en ställning överlåts ska instruktionerna medfölja.

Det är viktigt att det framgår tydligt hur uppförande, ändring och nedmontering ska utföras så att riskerna för fall minimeras, till exempel var personlig skyddsutrustning ska förankras (om tillämpligt). Det är också viktigt att de särskilda begränsningarna för användning, till exempel maximala vertikala eller horisontella laster, anges noggrant i instruktionerna.

Alla komponenter till ställningen ska vara tydligt och riktigt märkta

Märkning av ställningskomponenter: Alla komponenter till ställningar, stegar och tillfällig utrustning för åtkomst och utförande av arbete på tak och fasader ska vara varaktigt och tydligt märkta med tillverkarens namn eller registrerade varumärke samt tillverkningsår.