Drivkälla

Motor och drivkällor

  • För att personliften ska kunna utföra önskade rörelser, behöver den en eller flera motorer.
  • De motortyper som används i personliftar är förbränningsmotor, elmotor eller i speciella fall pneumatisk motor. En pneumatisk motor drivs av komprimerad luft.
  • Elmotorer drivs av batteri eller nätspänning. En förbränningsmotor tillförs en blandning av luft och drivmedel i en förbränningskammare, där den komprimeras och antänds, antingen genom självantändning eller med hjälp av ett tändstift.

Förbränningsmotor

En förbränningsmotor kan använda följande typer av drivmedel:

Diesel, ett petroleumbaserat drivmedel som används i motorer där antändningen baseras på kompression i stället för gnista. Diesel är tyngre än bensin vilket gör att den tål kyla sämre. En dieselmotor har högre verkningsgrad än bensin, vilket gör att den i allmänhet har lägre drivmedelsförbrukning än en bensinmotor.

Förbränningsmotor
Påfyllning diesel
Påfyllning bensin

Bensin, ett drivmedel bestående av kolväten, som används i motorer där antändningen baseras på gnista. Bensin har ett oktantal angivet. Detta anger vilken förmåga bensinen har att motstå självantändning. Om en motor körs på bensin med för lågt oktantal, kan bensinångan självantändas av komprimeringsvärmen i stället för av gnistan från tändstiftet. Detta kallas tändningsbank. Bensin har samma energimängd oavsett oktantal.

LPG Gas, ett drivmedel som används i motorer där tändningen baseras på gnista. En gasmotor skiljer sig inte mycket från en bensinmotor. Eftersom LPG är ungefär 1,5 ggr tyngre än luft, bör gasen inte förvaras i källare eller på andra platser där ett läckage kan leda till ansamling av gas. En sådan ansamling av LPG utgör en stor brand- och explosionsrisk. Det är en effektiv och flexibel energikälla med hög effekt och låga driftkostnader.

LPG Gas
Avgasrör

Avgaser är de olika gaser som uppstår under förbränningen av olika typer drivmedel och som släpps ut ur motorn. Avgaserna innehåller olika slags skadliga ämnen. Hur stora mängder skadliga ämnen som avgaserna innehåller beror på flera faktorer, som hur fullständig förbränningen är, vad slags drivmedel motorn använder osv. Bristande underhåll har betydelse för vilken mängd skadliga ämnen som finns kvar i avgaserna. För att minska de skadliga utsläppen monteras i dag katalysatorer på nya förbränningsmotorer. Man måste vara uppmärksam på att en del av innehållet i avgaserna är giftig. Därför är en personlift med förbränningsmotor inte lämplig för inomhusbruk


Elektriska system

En personlift kan drivas av nätspänning eller batteri.

Nätspänning är en beteckning på den elektriska spänning som elleverantören levererar. Nätspänningen kan vara energikälla till en personlift. Denna kopplas då normalt till en spänning om 230 V. Om personliften drivs med nätspänning, behöver man normalt en skarvkabel

Nätspänning
Battericell

Batteri är en komponent med lagrad kemisk energi som kan avges som elektrisk energi. Batteri kan även vara energikälla till en personlift. Ett batteri till en personlift kan ha en spänning på t.ex. 12 volt, 24 volt eller 36 volt. Till en personlift är det vanligt att man använder traktionsbatterier. De tål många ur- och uppladdningar. I den här batteritypen används bl.a. kraftigare plåtar än i startbatterier. För batteriets livslängd är det viktigt att det inte urladdas helt.


Pneumatiska system

I explosionsfarliga miljöer föredrar man ofta pneumatiska komponenter framför elektriska, eftersom de inte är potentiella brandkällor.

En pneumatisk motor drivs av komprimerad luft av god luftkvalitet. Det är vanligt att det ingår filter och vattenfrånskiljare i luftsystemet. Normalt tryck är 5 till 10 bar, alltefter arbetsuppgiften. Kompression av luft erhålls genom att en kompressor levererar komprimerad luft till en trycktank.

Personliftar med pneumatiska system används inte särskilt ofta.

Wall-man pneumatisk arbetsplattform

Kraftöverföring

Termen kraftöverföring används om de olika metoderna för överföring av kraft. Ett exempel på detta är kedjor och kugghjul som överför kraft från pedalerna till hjulet på en cykel. Vanliga metoder för kraftöverföring på en personlift är följande:

Kraftoverföring
Kardanaxel

Kardan eller kardanaxel är en term som kommer från att en mellanaxel normalt har en kardanled (universalled/kryssled) i vardera änden. En kardanaxel befinner sig mellan kraftkälla och differential.

Differentialen är en utväxlingsmekanism som överför kraft från en axel till två andra axlar. På detta sätt kan två axlar som rör sig med olika hastigheter drivas av samma kraftkälla.

En personlift som körs genom en kurva kommer att ha olika hastigheter på drivhjulen. Hjulet i ytterkurvan har högre hastighet än hjulet i innerkurvan.

Den kraftkälla som en personlift normalt använder är elmotor, hydraulmotor eller pneumatisk motor.

Mellan motor och kardanaxel kan det finnas en växellåda. Dess uppgift är att överföra och anpassa vridmomentet så att det råder överensstämmelse mellan drivkraften, motorns varvtal och personliftens hastighet.

Kraftkällan kan även vara kopplad direkt till drivhjulet, så kallad direkt kraftöverföring.

Differential