Kontroll av ställningar

 • Den som uppför ställningen ska sörja för kontroll av ställningen innan den tas i bruk.
 • Fel eller brister på ställningen ska åtgärdas innan den tas i bruk.
 • En egenkontroll av ställningen skall göras innan den lämnas över till de som skall bruka ställningen. Kontrollen skall om möjligt göras tillsammans med den som skall bruka ställningen.
 • Kontrollen skall vara skriftlig och ingå i dokumentationen om ställningen.
 • Stöd för dokumentationen kan vara att man fotograferar ställningen.

Det är viktigt att särskilt kontrollera att

 • ställningen är ordentligt underpallad
 • förankringarna är fullständiga och korrekt utförda, och att man provdrar dem om man är osäker på deras förmåga att uppta last
 • skyddsräcken finns där de behövs
 • avståndet mellan arbetsplan och angränsande konstruktion inte är för stort
 • arbetsplanskomponenterna är korrekt monterade och säkrade
 • tillträde till ställningen kan ske på ett säkert sätt.
Kontroll av ställning

Rapporten ska vara tillgänglig för alla arbetsgivare och arbetstagare som ska använda ställningen. Så länge den används, ska den kontrolleras med jämna mellanrum allt efter förhållandena. Den som övertagit ställningen ansvarar för att detta sker.